Polityka cookies

Czym s? pliki cookies?

Poprzez pliki cookies nale?y rozumie? dane informatyczne, w szczeglno?ci pliki tekstowe, przechowywane w urz?dzeniach ko?cowych u?ytkownikw przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalaj? rozpozna? urz?dzenie u?ytkownika i odpowiednio wy?wietli? stron? internetow? dostosowan? do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawieraj? nazw? strony internetowej z ktrej pochodz?, czas przechowywania ich na urz?dzeniu ko?cowym oraz unikalny numer.


Do czego u?ywamy plikw cookies?

Pliki cookies u?ywane s? w celu dostosowania zawarto?ci stron internetowych do preferencji u?ytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. U?ywane s? rwnie? w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, ktre pomagaj? zrozumie? w jaki sposb u?ytkownik korzysta ze stron internetowych co umo?liwia ulepszanie ich struktury i zawarto?ci, z wy??czeniem personalnej identyfikacji u?ytkownika.


Jakich plikw cookies u?ywamy?

Stosowane s?, co do zasady, dwa rodzaje plikw cookies sesyjne oraz sta?e. Pierwsze z nich s? plikami tymczasowymi, ktre pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika, a? do wylogowania ze strony internetowej lub wy??czenia oprogramowania (przegl?darki internetowej). Sta?e pliki pozostaj? na urz?dzeniu u?ytkownika przez czas okre?lony w parametrach plikw cookies albo do momentu ich r?cznego usuni?cia przez u?ytkownika.
Pliki cookies wykorzystywane przez partnerw operatora strony internetowej, w tym w szczeglno?ci u?ytkownikw strony internetowej, podlegaj? ich w?asnej polityce prywatno?ci.
Wyr?ni? mo?na szczeg?owy podzia? cookies, ze wzgl?du na:

A. Rodzaje cookies ze wzgl?du na niezb?dno?? do realizacji us?ugi:

Rodzaj

Opis

Niezb?dne

S? absolutnie niezb?dne do prawid?owego funkcjonowania witryny lub funkcjonalno?ci z ktrych u?ytkownik chce skorzysta?

Funkcjonalne

Funkcjonalne S? wa?ne dla dzia?ania serwisu:
s?u?? wzbogaceniu funkcjonalno?ci serwisu, bez nich serwis b?dzie dzia?a? poprawnie, jednak nie b?dzie dostosowany do preferencji u?ytkownika,
s?u?? zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalno?ci serwisu, bez ustawie? zapisanych w pliku cookie mo?e obni?y? si? poziom funkcjonalno?ci witryny, ale nie powinna uniemo?liwi? zupe?nego korzystania z niej,
s?u?? bardzo wa?nym funkcjonalno?ciom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, ?e wybrane funkcje nie b?d? dzia?a? prawid?owo.

Biznesowe

Umo?liwiaj? realizacj? modelu biznesowego w oparciu o ktry udost?pniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedost?pno?ci ca?o?ci funkcjonalno?ci serwisu ale mo?e obni?y? poziom ?wiadczenia us?ugi ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci realizacji przez w?a?ciciela witryny przychodw subsydiuj?cych dzia?anie serwisu. Do tej kategorii nale?? np. cookies reklamowe.


B. Ze wzgl?du na czas przez jaki cookie b?dzie umieszczone w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika:

Rodzaj

Opis

Cookies tymczasowe (session cookies)

cookie umieszczone na czas korzystania z przegl?darki (sesji), zostaje wykasowane po jej zamkni?ciu

Cookies sta?e (persistent cookie)

nie jest kasowane po zamkni?ciu przegl?darki i pozostaje w urz?dzeniu u?ytkownika na okre?lony czas lub bez okresu wa?no?ci w zale?no?ci od ustawie? w?a?ciciela witryn


C. Ze wzgl?du na pochodzenie administratora serwisu, ktry zarz?dza cookies:

Rodzaj

Opis

Cookie w?asne (first party cookie)

cookie umieszczone bezpo?rednio przez w?a?ciciela witryny jaka zosta?a odwiedzona

Cookie zewn?trzne (third-party cookie)

cookie umieszczone przez zewn?trzne podmioty, ktrych komponenty stron zosta?y wywo?ane przez w?a?ciciela witryny

Uwaga: cookie mog? by? wywo?ane przez administratora za pomoc? skryptw, komponentw, ktre znajduj? si? na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju lub nawet zupe?nie innym systemie prawnym. W przypadku wywo?ania przez administratora witryny komponentw serwisu pochodz?cych spoza systemu administratora mog? obowi?zywa? inne standardowe zasady polityki cookies ni? polityka prywatno?ci / cookies administratora witryny.
 

D. Ze wzgl?du na cel jakiemu s?u??:

Rodzaj

Opis

Konfiguracji serwisu

umo?liwiaj? ustawienia funkcji i us?ug w serwisie

Bezpiecze?stwo i niezawodno?? serwisu

umo?liwiaj? weryfikacj? autentyczno?ci oraz optymalizacj? wydajno?ci serwisu

Uwierzytelnianie

umo?liwiaj? informowanie gdy u?ytkownik jest zalogowany, dzi?ki czemu witryna mo?e pokazywa? odpowiednie informacje i funkcje

Stan sesji

umo?liwiaj? zapisywanie informacji o tym, jak u?ytkownicy korzystaj? z witryny. Mog? one dotyczy? najcz??ciej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatw o b??dach wy?wietlanych na niektrych stronach. Pliki cookie s?u??ce do zapisywania tzw. stanu sesji pomagaj? ulepsza? us?ugi i zwi?ksza? komfort przegl?dania stron.

Procesy

umo?liwiaj? sprawne dzia?anie samej witryny oraz dost?pnych na niej funkcji

Reklamy

umo?liwiaj? wy?wietla? reklamy, ktre s? bardziej interesuj?ce dla u?ytkownikw, a jednocze?nie bardziej warto?ciowe dla wydawcw i reklamodawcw, personalizowa? reklamy, mog? by? u?ywane rwnie? do wy?wietlania reklam poza stronami witryny (domeny)

Lokalizacja

umo?liwiaj? dostosowanie wy?wietlanych informacji do lokalizacji u?ytkownika

Analizy i badania, audyt ogl?dalno?ci

umo?liwiaj? w?a?cicielom witryn lepiej zrozumie? preferencje ich u?ytkownikw i poprzez analiz? ulepsza? i rozwija? produkty i us?ugi. Zazwyczaj w?a?ciciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendw bez identyfikowania danych osobowych poszczeglnych u?ytkownikw


E. Rodzaje cookies ze wzgl?du na ingerencj? w prywatno?? u?ytkownika:

Rodzaj

Opis

Nieszkodliwe

Obejmuje cookies:
niezb?dne do poprawnego dzia?ania witryny
potrzebne do umo?liwienia dzia?ania funkcjonalno?ci witryny, jednak ich dzia?anie nie ma nic wsplnego z ?ledzeniem u?ytkownika

Badaj?ce

wykorzystywane do ?ledzenia u?ytkownikw jednak nie obejmuj? informacji pozwalaj?cych zidentyfikowa? danych konkretnego u?ytkownika

Czy pliki cookies zawieraj? dane osobowe?


Dane osobowe gromadzone przy u?yciu plikw cookies mog? by? zbierane wy??cznie w celu wykonywania okre?lonych funkcji na rzecz u?ytkownika. Takie dane s? zaszyfrowane w sposb uniemo?liwiaj?cy dost?p do nich osobom nieuprawnionym.


Usuwanie plikw cookies

Standardowo oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych domy?lnie dopuszcza umieszczanie plikw cookies na urz?dzeniu ko?cowym. Ustawienia te mog? zosta? zmienione w taki sposb, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plikw cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym przes?aniu na urz?dzenie u?ytkownika. Szczeg?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plikw cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej).
Ograniczenie stosowania plikw cookies, mo?e wp?yn?? na niektre funkcjonalno?ci dost?pne na stronie internetowej.